Skip to content

Privacyverklaring Holiday Rentals Curacao BV

Inleiding

1.1 Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

1.2 Holiday Rentals Curacao BV, is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.

1.3 Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

1.4 Met ‘verwerkingsverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-02-2019

Over de verwerking van persoonsgegevens

2.1 Om gebruik te maken van onze diensten, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verstrekken in deze privacyverklaring per situatie informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. In het onderstaande overzicht kunt u de voor u relevante onderwerpen doornemen.

2.2 Bezoek website; De website van Holiday Rentals Curacao BV verwerkt persoonsgegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site. De grondslag voor de verwerking is ons ‘gerechtvaardigd belang’.

2.3 Google Analytics; Wij gebruiken google Analytics om bij te houden hoe bezoeker onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

2.4 Reserveren diensten; Wanneer u via onze webite overgaat tot het reserveren van een dienst, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig om uw dienst goed uit te kunnen voeren. Wij verwerken dan uw naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. 

2.5 Uitvoeren diensten; Wanneer u via onze website de dienst hebt gereserveerd en de (aan)betaling hebt gedaan is de dienst definitief voor u gereserveerd. Om uw aangevraagde dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen delen wij uw naam en telefoonnummer met derden die direct bij deze dienst betrokken zijn. 

De grondslagen voor bovengenoemde verwerkingen zijn ons ‘gerechtvaardigd belang’, de uitvoering van een overeenkomst met u en/of uw uitdrukkelijke toestemming.

2.6 Contact opnemen; U kunt contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier. 

Holiday Rentals Curacao BV zal de persoonsgegevens die u hebt verstrekt (uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw bericht) uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. 

De grondslag voor deze verwerking is ons ‘gerechtvaardigd belang’ voor een gedegen communicatie met u.

Bewaring van persoonsgegevens

3.1 Wij streven ernaar persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.

3.2 We bepalen de bewaartermijn van uw persoonsgegevens op basis van de volgende criteria:

  1. het doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken: we bewaren de gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en 
  2. wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op waaraan we verplicht zijn te voldoen.

Beveiliging

4.1 Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies. 

Uw rechten

5.1 Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u het:

5.2 Recht van inzage; U kunt met ons contact opnemen voor het verkrijgen van informatie of wij al dan niet persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u informeren betreffende de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

5.3 Recht op gegevenswissing; U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens op systemen te wissen als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. 

5.4 Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

5.5 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Holiday Rentals Curacao B.V. uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Update van de privacyverklaring

6.1 Holiday Rentals Curacao BV kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacyverklaring regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

Holiday Rentals Curacao BV
Johannes Vermeerlaan 25, Hillegom
Nederland
KVKnr: 58864679
Telefoonnummer: 005999-5132267
Email: [email protected]