Autovoorwaarden

Artikel 1 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst:
1.1: De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Holiday Rentals Curaçao. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.
1.2 Het gebruik van de huurauto is geheel op uw eigen risico. Holiday Rentals Curacao is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder en/of derden.

Artikel 2 – Betaling:
2.1: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 40% van het totale overeengekomen factuurbedrag te worden voldaan. Als deze betaling bij ons binnen is, is de reservering definitief.
2.2: Het restant van het factuurbedrag moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Holiday Rentals Curaçao. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door Holiday Rentals Curaçao per mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Holiday Rentals Curaçao heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van €75,- in rekening te brengen (zie ook artikel 6: annulering).
2.3: Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele huursom, binnen 3 dagen, worden voldaan.

Artikel 3 – Huursom:
3.1: De gepubliceerde huursom geldt per auto, tenzij anders aangegeven.
3.2: De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Holiday Rentals Curaçao bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4 – Reisbescheiden:

4.1: Holiday Rentals Curaçao stelt de benodigde huurbescheiden (huurnota) per mail in het bezit van de reiziger.

Artikel 5 – Wijzigingen door de huurder:
5.1: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijzigingen daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de al betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad €35,- te voldoen.

Artikel 6 – Annulering door de huurder:
6.1: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en administratiekosten (€75,-) de volgende annuleringskosten verschuldigd: a: bij annulering tot de 42 dagen vóór de dag van aankomst: de aanbetaling; b: bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst; 60% van de huursom c: bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom d: bij annulering op de dag van aankomst of later; de volledige huursom.

Artikel 7 – Borgsom:
7.1 Huurder betaalt per bank aan Holiday Rentals Curaçao een borgsom voor de gehuurde auto. Holiday Rentals Curaçao zal aan het einde van de huurperiode deze borgsom binnen 7 dagen terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, zoals het niet aftanken van de auto bij inleveren en kosten van schade en/of vermissingen, veroorzaakt tijdens uw huurperiode van de auto. U kunt als optie de borgsom afkopen voor slechts voor 15% van het borgsom bedrag. U bent daarmee verzekerd voor auto schade die door u veroorzaakt is binnen de verhuurregels van Holiday Rentals Curacao. Schade veroorzaakt buiten die regels om, zoals alcoholgebruik, roekeloos rijgedrag en/of onzorgvuldig parkeergedrag (zie ook artikel 9), worden u wel aangerekend en zullen bij u verhaald worden. Gebruikersschade zoals een lekke of kapot gereden banden valt niet onder de borgsom afkoop regeling.

Artikel 8 – Verplichtingen verhuurder:
8.1 Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Uitzondering daarop is alleen mogelijk door overmacht positie en in dat geval zal Holiday Rentals Curaçao zorgen voor een passend alternatief.
8.2 Bij een ongeval, ontstaan in uw huurperiode, en verder rijden is niet mogelijk dan zal Holiday Rentals Curaçao u zo spoedig mogelijk een andere auto ter beschikking stellen die op dat moment inzetbaar is. De onkosten die hiermee gemoeid gaan zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 9 – Verplichting huurder:
9.1 Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken, zich te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels en het gehuurde in goede staat, compleet en zonder nieuwe schade weer in te leveren.
9.2 Het rijden met de huurauto is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar en met een geldig rijbewijs B welke de huurder ook te allen tijde moet kunnen tonen. Het is toegestaan dat meerdere bestuurders, onder verantwoordelijkheid van degene die het contract heeft afgesloten, de huurauto besturen.
9.3 Schade en de kosten die daaruit voortvloeien die ontstaan door roekeloos rijgedrag, alcoholgebruik, onzorgvuldig parkeergedrag en/of het open en onbeheerd achter laten van de auto zal volledig op u worden verhaald en valt niet binnen de regeling van de borgsom of afkoop van de borgsom.
9.4 Het is niet toegestaan om spullen onbeheerd in uw auto achter te laten, wat zou uitnodigen tot het doen van een inbraak in de huurauto. De huurauto dient te allen tijde op slot te worden gezet. Schade die hierdoor ontstaat door het nalaten daarvan, worden volledig op u verhaald en vallen niet binnen de regeling van de borgsom of de afkoop van de borgsom.
9.5 In het geval van schade is de huurder verplicht Holiday Rentals Curacao in te lichten en de Curacao Road Service     direct te bellen (199) om een schaderapport op te laten maken, het voertuig mag nooit worden verplaatst. Indien de huurauto wel wordt verplaatst dan kan er geen schaderapport op worden gemaakt en kunnen wij (en ook u) niets declareren bij onze/uw verzekering. Kan er geen schaderapport worden overhandigd aan Holiday Rentals Curacao dan wordt de volledige schade op de huurder verhaald, volgens de polisvoorwaarden van onze verzekering.
9.6 In het geval van autodiefstal is de huurder verplicht Holiday Rentals Curacao in te lichten en de politie (911) te bellen om een rapport op te laten maken. Dit rapport en de sleutel van de gehuurde auto dient de huurder te overhandigen aan de verhuurder. Wanneer de huurder de sleutel niet kan overleggen zal de dagwaarde van de auto op de huurder verhaald worden.

Holiday Rentals Curaçao adviseert de huurder altijd om een reis- en annuleringsverzekering (werelddekking) af te sluiten om de eigen bijdrage bij eventuele schade en/of diefstal te kunnen verhalen op uw reisverzekering.

Artikel 10 – Opzeggingen door Holiday Rentals Curaçao:
10.1: Holiday Rentals Curaçao heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
10.2: Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Holiday Rentals Curaçao aan de overeenkomst in de redelijkheid niet kan worden gevergd.
10.3: Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en overmacht:
11.1: Holiday Rentals Curaçao functioneert als professioneel verhuurder van huurauto’s. Holiday Rentals Curaçao is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw boeking.
11.2: Bij overmacht kan u een andere auto aangeboden worden als omschreven in uw boeking.
11.3: Onder overmacht wordt hier verstaan; de geboekte auto is niet inzetbaar door schade of technische problemen, Holiday Rentals Curaçao zal u een vergelijkbare auto aanbieden in geval van overmacht.
11.4 Kan HRC niet de auto leveren die besteld is, maar wel een grotere auto dan blijft de prijs gelijk en hoeft u niets bij te betalen.
11.5 Kan HRC niet de auto leveren die besteld is, maar wel een gelijkwaardige auto dan ontvangt u 10% retour van de door u betaalde kale huurprijs.
11.6 Kan HRC niet de auto leveren die besteld is, maar wel een type lager of kleiner dan ontvangt u 25% retour van de door u betaalde kale huurprijs.

Uw contactpersoon op Curaçao is:
Nynke Akkerman tel: 005999-5207981 of
Erik Snoeij, kantoor HRC, tel: 005999-5132267